Yếu tố bản địa trong hoa sắt trang trí kiến trúc Hà Nội thời Pháp thuộc
Native aspects in decorative ironwork of Hanoi architecture in the period of French domination
Đinh Quang Mạnh
Tóm tắt
Hệ thống đồ án hoa sắt trong các thành phần kiến trúc là một trong những thành tố quan trọng góp phần tạo nên diện mạo kiến trúc Hà Nội thời Pháp thuộc. Trong khoảng thời gian không dài từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỉ XX, hoa sắt với tính chất bền chắc và những mỹ cảm riêng có toát lên từ chất liệu đã song hành cùng sự phát triển các xu hướng kiến trúc tại Hà Nội thời kỳ này, tạo nên một hiện tượng mỹ thuật đặc sắc: thấm đẫm tinh thần truyền thống bản địa trên nền các giá trị phương Tây.
Từ khóa: Hoa sắt; kiến trúc bản địa; trang trí kiến trúc;kiến trúc Hà Nội thời Pháp thuộc.
ABSTRACT
Decorative ironwork in architecture components is one of important aspects that contribute to forming the appearance of Hanoi architecture in the period of French domination. In the period of second half of 19 century to the first half of 20 century, Decorative ironwork with lasting and artistic characteristics, had been parallel with the development of architecture trends in Hanoi. This had created a special phenomenon of art which imbued the native traditional spirit with the foundation of Western values.
Keyword: Decorative ironwork; native aspects; decorative architecture; Hanoi architecture in French domination.

Bài viết khác