Đánh giá học sinh Tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực
Assessing primary students based on approaching competency
Trần Ngọc Lan
Tóm tắt
Vấn đề có tính thời sự và cấp bách đặt ra trong tất cả các cuộc hội thảo gần đây về đổi căn bản toàn diện quá trình dạy học, đó là tiêu chí đánh giá học sinh khi chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng lực; chuyển từ quá trình dạy học sang quá trình tự học; tự giáo dục như thế nào. Rất nhiều câu hỏi được đạt ra từ các cấp độ: Người quản lý; người trực tiếp giảng dạy; người nghiên cứu giáo dục; phụ huynh và người học. Với các yêu cầu bức thiết hiện nay, xu hướng đánh giá cần phát huy tốt 3 chức năng quan trọng đó là : chức năng điều khiển, điều chỉnh quá trình dạy học; chức năng phát triển và chức năng giáo dục. Muốn vậy cần tập trung vào hai phương diện: Đánh giá về phẩm chất và đánh giá về năng lực thông qua việc đánh giá sản phẩm của các hoạt động hình thành kiến thức và rèn luyện kỹ năng theo chuẩn của từng môn học và các hoạt động giáo dục cụ thể.
Từ khóa: đánh giá, học sinh tiểu học, tiếp cận năng lực, tự học, tự giáo dục.
ABSTRACT
In recent educational conferences, current an urgent issue regarding comprehensive teaching process is seriously discussed. These are criteria to assess students when shifting from content-based approach to competent-based approach; shifting from teaching process to self-study process; and how to self educate. There have many questions with different objectives such as: administrator, teachers, educational researchers, parents and learners. With urgent needs today, the trend of assessment needs to well develop three crucial functions, these are: operating and adjusting functions in teaching processs, development function and educational function. Therefore, in order to do that, it needs to focus on two aspects: assessing of virtue and assessing of competency through assessment of products in activities of knowledge forming and training skills based on standards of each subject and each specific educational activity.
Keyword: assessment, primary students, competent-based approach, self-study, self-education