Một số kết quả điều tra, nghiên cứu về nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Cao Lan khai thác ở khu rừng đặc dụng ở Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Some investtigative and scientific research reasults on medicinal plant resources of Cao Lan ethnic in the Na Hang nature reserve, Tuyen Quang province
ThS. Nguyễn Thị Hải; ThS. Đoàn Thị Phương Lý TS. Nguyễn Thế Cường; PGS.TS. Trần Huy Thái TS. Nguyễn Anh Tuấn
Tóm tắt
Khu Bảo tồn thiên nhiên Na Hang là một trong những nơi có nguồn tài nguyên cây thuốc đa dạng và phong phú. Hiện biết có 275 loài cây thuốc, thuộc 4 ngành, 96 họ, 204 chi của thực vật có mạch, đã được ghi lại trong các cuộc điều tra thực địa. Trong số đó, có 204 loài, thuộc 3 ngành, 85 họ, 168 chi của thực vật có mạch được sử dụng bởi Cao Lan dân tộc; đã 05 loài được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam. Trong số 85 họ, có 11 họ có số loài nhiều nhất là họ Rubiaceae, Euphorbiaceae, Zingberaceae, Araceae, Vitaceae, Acanthaceae, Verbenaceae, Myrsinaceae, Moraceae, Menispermaceae và Convallariaceae. Bốn loại phổ biến của cây thuốc là cây thân thảo (41,63%), cây bụi (22.01%), cây thân gỗ (16,75%) và leo núi (17.70%). Các bộ phận được sử dụng nhiều nhất thân, lá, rễ và toàn cây. Các nguồn tài nguyên cây thuốc ở khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang có giá trị kinh tế quan trọng và một tiềm năng để phát triển dược phẩm mới và các sản phẩm tự nhiên khác.
Từ khóa: cây thuốc, Sách Đỏ, Danh lục đỏ của cây thuốc, Cao Lan, Na Hang, Tuyên Quang.
ABSTRACT
Na Hang Natural Reserve is one of areas where has diverse and rich natural resource of traditional medicine. There are 275 kinds of medicinal plants and belong to 4 branches, 96 offshoots, and 204 limbs of vessel plant which has been written in field investigations. In those medicinal plants, there are 204 species belong to 3 branches, 85 offshoots, 168 limbs of vessel plant which are currently used by Cao Lan ethnic group, and there are also 5 species of those are listed in Red Book Vietnam and in Red Booklist of Medicinal Plants Vietnam. In 85 offshoots, there are11 offshoots which have the most number of species, these are: Rubiaceae, Euphorbiaceae, Zingberaceae, Araceae, Vitaceae, Acanthaceae, Verbenaceae, Myrsinaceae, Moraceae, Menispermaceae và Convallariaceae. Four popular plants of medicinal plant are Than thao plant (41,63%), bush (22,01%), wooden plant (16,75%), and mountain - climb plant (17,70%). Parts are most used including trunks, leaves, roots. Natural resource of traditional medicine in Na Hang Natural Reserve has important economic value and is a potential to develop new medicine and other natural products.
Keyword: Medicinal plant, Red Data Book, Red List of Medicinal plants, Cao Lan, Na Hang, Tuyen Quang.