Hoàn cảnh gia đình với sự thích ứng của trẻ 5 -6 tuổi trong các hoạt động chuẩn bị đến trường phổ thông
Family situation and adaption of of 5-6 year old children in preparing activities for going to Primary school
Vũ Thị Kiều Trang
Tóm tắt
Có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự thích ứng của trẻ 5-6 tuổi trong các hoạt động chuẩn bị đến trường phổ thông, trong đó hoàn cảnh gia đình là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. Khi xem xét các nội dung ảnh hưởng của yếu tố này, có thể nhận thấy, những hoạt động chung và sự quan tâm của cha mẹ với con có ảnh hưởng nhiều nhất; bầu không khí và quan hệ gia đình ở vị trí thứ hai; mức thu nhập của gia đình ở vị trí thứ ba. Ngoài ra, nhận thức của cha mẹ về mức độ cần thiết của việc chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông cũng có tác động không nhỏ đến sự thích ứng của trẻ. Mỗi nội dung, tuy có sự ảnh hưởng khác nhau, nhưng đều có mối liên hệ mật thiết với nhau trong việc tác động đến sự thích ứng của trẻ 5-6 tuổi.
Từ khóa: hoàn cảnh gia đình, thích ứng, hoạt động, chuẩn bị, trường phổ thông.
ABSTRACT
Family situation is the most important factor in various factors affecting the preparing activities for going to Primary school. There are so many elements in family situation, the first importance is the common activities and parent concerns for their children, the second are family environment and relationships, the last one is family income. In addition, parents have to understand that preparing activities for going to Primary school affect so much the adaptive behaviour of children. These elements play different roles but have a reciprocal relation affecting the adaptive behaviours of 5-6 years old children.
Keyword: family situation, adaptation, activity, prepare, primary school