Nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh sinh viên ở trường Đại học Tân Trào trong giai đoạn hiện nay
Enhancing effectiveness of student management at Tan Taro University in current stage
Lê Thị Thu Hà
Tóm tắt
Công tác học sinh sinh viên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các trường Đại học hiện nay. Ý thức được điều đó, trong những năm qua, trường Đại học Tân Trào đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức công tác quản lý học sinh sinh viên. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý học sinh sinh viên của trường Đại học Tân Trào đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận trong khu vực.
Từ khóa: hiệu quả, công tác quản lý, học sinh sinh viên, quy chế, giải pháp
ABSTRACT
Student affair activity is identified as one of the key tasks, mainly contribute significantly to improving the quality of human resource training in the universities today. Aware of that, in recent years, the University of Tan Trao has constantly renewed the content and form of organization of the management students.The achieved results in the management students of the Tan Trao University has contributed significantly to the implementation of the mission of training high-quality human resources to serve the development of economic - social development of Tuyen Quang province and neighbour provinces in the region.
Keyword: Effect, Management, Students, Regulations, Solutions