Chương trình giáo dục Đại học – trên bình diện quốc tế
Curriculum in higher education – an international perspective
Owen Hicks
Tóm tắt
Chương trình được hiểu một cách rộng rãi là một cấu trúc chưa hoàn chỉnh ở giáo dục Đại học. Bài viết này nghiên cứu về bản chất của chương trình. Các yếu tố liên quan đến mục đích, cấu trúc, thiết kế, truy cập, công nghệ, sự lựa chọn, sự cạnh tranh, giao tiếp và sự cân bằng được xem xét một cách căn bản qua các minh chứng mang tính quốc tế. Một sự xem xét toàn diện về chương trình sẽ mang lại một sự liên kết để cùng mang lại các yếu tố về cơ hội học tập điều mà các cơ sở đào tạo Đại học mang đến cho sinh viên.
Từ khóa: chương trình; giáo dục Đại học toàn cầu; các yếu tố quốc tế
ABSTRACT
Curriculum, broadly defined, is an underutilized construct in higher education. This paper discusses the nature of curriculum. Issues relating to purpose, structure, design, access, technology, choice, competition, communication and balance are briefly considered drawing on a range of international examples. A comprehensive consideration of curriculum offers a coherent way to bring together the many issues related to the learning opportunities thathigher education institutions offer their students.
Keyword: curriculum, global higher education, international issues