Về phát triển nông nghiệp xanh, lợi ích, nhận thức và lựa chọn
Notes on development of green agriculture, benefits, perception and options
Khuất Đăng Long
Tóm tắt
Để so sánh ý nghĩa của nông nghiệp xanh, những thực tiễn trong nông nghiệp xanh được phân tích so sánh giữa lợi ích của nông nghiệp xanh và thực tiễn nông nghiệp truyền thống hiện nay. Bài báo này dựa trên những tài liệu đã công bố để chứng minh lợi ích của nông nghiệp xanh cũng như các mối liên hệ giữa phát triển thực tiễn nông nghiệp xanh với những vấn đề kinh tế, sinh thái, môi trường và dân sinh. Nông nghiệp xanh chỉ được xem như thành công khi nó không chỉ đảm bảo được an ninh lương thực, mà còn tạo ra được một hệ sinh thái lành mạnh và hài hòa với thiên nhiên. Bài báo cũng đề cập đến những kiến nghị về chính sách ở phạm vi toàn cầu và quốc gia trong phát triển nông nghiệp xanh. Ngoài việc nhận thức về lợi ích của nông nghiệp xanh, cần có những chính sách sát với thực tiễn mới có thể đưa ra những lựa chọn đúng trong phát triển thực tiễn nông nghiệp xanh theo đúng nghĩa của nó.
Từ khóa: An ninh lương thực, cách mạng xanh, nông nghiệp xanh, thực tiễn nông nghiệp.
ABSTRACT
In order to compare meaning of green agriculture, realities of green agriculture are analysed between benefits of green agricultre and the reality of current traditional agriculture. This paper based on publilshed document to prove benefits of green agriculture as well as conjunctions between developing green agriculture with issues of economic, ecology, environment and welfare. Green agriculture will be successful if it not only ensures of food security but also creates ecology which is healthy and environment friendly. The article also mentions some petitions about policies in national and global scope in developing green agriculture. Beside understanding about benefits of green agriculture, it needs to have policies that are relevant to practice in order to propose suitable options in developing green agriculture as its right meaning.
Keyword: agricultural reality, green agriculture, green revolution, food security.