Bàn về việc vận dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán mới đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Discussions on applying circular 200/2014/TT-BTC regarding new accounting system to small and medium enterprises in Vietnam
Nguyễn Thị Bắc
Tóm tắt
Chế độ kế toán mới ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và là một cột mốc đánh dấu sự hội nhập của kế toán nước ta với quốc tế. Việc vận dụng TT 200/TT- BTC đối với DNNVV là tất yếu và cần thiết, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về kế toán tại Việt Nam, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, việc vận dụng thông tư trên với các DNNVV gặp phải nhiều vướng mắc. Cần phải đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc để các DNNVV hoàn thiện công tác kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh.
Từ khóa: chế độ kế toán; Thông tư 200/2014/BTC; doanh nghiệp nhỏ và vừa.
ABSTRACT
New accounting system pursuant on Circula 200/2014/TT-BTC in order to to meet the requirement of business management in current period and improve environment of investment and business is a milestone which marks accounting integration of Vietnam to globalization. Application of 200/2014/TT-BTC on small and medium enterprises is essential as it contributes to improving legal structure of accounting in Vietnam and is suitable with requirement of domestic economic development. However, there are some constraints during applying that circular on small and medium enterprises. It is crucial to propose solutions to solve those obstacles to help small and medium enterprises improve accounting system which is more suitable with their business.
Keyword: accounting; Circular 200/2014/TT-BTC; small and medium – sized enterprise (SME).

Bài viết khác