Đặc trưng âm nhạc trong Lượn của người Tày
Characterized of music in Luon Tay people
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tóm tắt
Trong kho tàng văn học nghệ thuật người Tày, hát giao duyên hay hát đối đáp ứng khẩu tại chỗ của nam nữ được xem là một loại hình dân ca sinh hoạt độc đáo. Lượn là khái niệm để chỉ những hình thức hát của người Tày. Tùy vào không gian diễn xướng, hình thức sinh hoạt mà Lượn được gọi với nhiều tên khác nhau: Lượn slương, Lượn Nàng Hai, Lượn nài, Vjén, Cọi, Lượn cọi hay Iếu... Lượn của người Tày được tạo bởi nhiều yếu tố âm nhạc kết hợp lại. Ngày nay, dù cách gọi gì thì nó vẫn là một thể loại hát tiêu biểu, giàu sức biểu cảm nhất trong kho tàng dân ca người Tày.
Từ khóa: Lượn, hát trữ tình, Văn hóa, người Tày, thang âm, điệu thức, dân ca
ABSTRACT
In the treasure of literature and art of Tay people, love songs that were performed by boys and girls, were considered as a unique activity of folk culture. There are many definitions to name this kind of song. Depends on spatial the performing, activities forms which "Luon" called with many different names: Lượn slương, Lượn cọi, Lượn nàng hai, Lượn nài, Cọi or Ieu... Luon of the Tay people were created by many combination of musical elements. Whatever they are called, they are the most significant, impressive and expressive songs in the treasure of folk-songs of Tay people today.
Keyword: Luon; lyrical song; culture; Tay people

Bài viết khác