Đôi nét về thơ 30 năm chiến tranh cách mạng (1945 - 1975)
A look at Vietnamese poetry during 30 years of the revolutionary wars (1945 - 1975)
Lưu Khánh Thơ
Tóm tắt
Kế tục dòng thơ yêu nước và cách mạng trước 1945, trên cơ sở những thành tựu hiện đại hóa thơ ca ở các giai đoạn trước, thơ 1945 - 1975 là một giai đoạn mới, có nhiều đóng góp vào tiến trình thơ Việt Nam hiện đại. Thế hệ các nhà thơ của thời kỳ này đã không ngừng nỗ lực để sáng tạo nên những vẻ đẹp mới cho thơ ca dân tộc cả về nội dung lẫn hình thức, và gặt hái được những thành tựu đáng tự hào. Đây là những đóng góp rất có ý nghĩa, làm thành chặng đường phát triển quan trọng của thơ ca hiện đại Việt Nam.
Từ khóa: Thơ Việt Nam hiện đại, Thơ 1945 - 1975, tiến trình văn học, thơ ca Cách mạng
ABSTRACT
Succeeding the patriotic and revolutionary poetry 1945, on the basic of modernization poetry achievements in the previous time, poems 1945-1975 is a new stage, has contributed to the process of Vietnamese modern poetry. This generation of poets of the period were constantly striving to innovate, creating new beautiful poems, national in both content and form, and reaching proud achievements. These are very significant contributions, as an important development stage of Vietnamese modern poetry.
Keyword: Vietnamese modern poetry, poems 1945 - 1975, process of literature, Revolutionary poetry

Bài viết khác