Hư cấu và phi hư cấu trong trường phái New Journalism (1960 - 1980): một thử nghiệm báo chí
Fiction and nonfiction in New Journalism (1960 - 1980): A Journalistic Experiment
Bùi Linh Huệ
Tóm tắt
Bài báo là một nghiên cứu có tính tổng thuật về một trường phái báo chí - văn học của Mỹ vào thập niên 60, 70 và 80 của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Trong bối cảnh có nhiều định nghĩa khác nhau và có sự nhầm lẫn khái niệm giữa trường phái này và một số khái niệm khác, chúng tôi đưa ra một khái niệm rõ ràng, súc tích về trường phái Báo chí mới. Qua việc phác thảo bối cảnh, nguyên nhân xuất hiện, nền tảng văn hóa, tư tưởng và mục đích cũng như chiến lược nghệ thuật của trường phái này, bài báo đã chỉ ra rằng đây không phải là một thử nghiệm nghệ thuật phù phiếm hoặc mang nặng tính hình thức, mà là một phản ứng nghiêm túc mang màu sắc tư tưởng triết học hậu hiện đại và tinh thần dấn thân của báo chí.
Từ khóa: trường phái báo chí Mới, văn học Mỹ, báo chí, hậu hiện đại.
ABSTRACT
The article is a review of New Journalism, a literary and journalistic trend in the United States from 1960s to the 1980s. We provide a clear and simple definition of New Journalism, whileas there are many different and confusing definitions of its. By picturing its historical and cultural contexts as well as analyzing its objectives and writing strategies, we show that instead of being an unpractical and frivolous experiment, this is a serious reaction which represents the postmodern spirit and the engagement of journalism.
Keyword: New Journalism, American literature, journalism, postmodernism

Bài viết khác