Hứng thú trong việc học kỹ năng nghe của sinh viên Năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh, trường đại học Hùng Vương
Interest of the first - year students in english major when learning listening skills
Ngô Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Tóm tắt
Bài báo này là một phần của một nghiên cứu hành động (action research). Xác định được rằng hứng thú học tập là yếu tố vô cùng quan trọng đối với người học, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả kết quả học tập nên trong khuôn khổ bài báo này nhóm nghiên cứu tập trung đưa ra những phân tích về thực trạng hứng thú học tập của sinh viên năm thứ nhất tại khoa Ngoại ngữ - đối tượng mới làm quen với phương pháp học ở đại học. Sau đó, trên cơ sở thực trạng này, nhóm nghiên cứu đề xuất thực hiện một số điều chỉnh trong chương trình nhằm nâng cao hứng thú học tập của sinh viên. Để lấy được những thông tin phục vụ cho nghiên cứu, nhóm nghiên cứu sử dụng một số công cụ thu thập số liệu là phương pháp quan sát lớp học và bảng câu hỏi điều tra trước và sau thực nghiệm. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi chỉ trình bày về thực trạng hứng thú học kỹ năng nghe của sinh viên giai đoạn trước khi dạy thực nghiệm.
Từ khóa: kỹ năng nghe, hứng thú, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, nghiên cứu hành động
ABSTRACT
This study is an action research. Being aware of the fact that motivation is extremely important especially for new students at universities, and it is even more important than the study results; this has drawn attention of a group of researchers who intended to carry out a study on interest of first year students whose majors are English at Hung Vuong University when learning listening skills. Based on the data collected from classroom observation and questionaires, some adjustments and changes should be made during the listening course. However, in a minor scope of this article, only the current situation of students’ motivation before the application of adjustment and changes is presented.
Keyword: listening skill, motivation, English- majored students, action research

Bài viết khác