Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chạy 100m của nữ sinh viên khoa Tiểu học trường Đại học Tân Trào
Selection, application and evaluate the effectiveness of the exercises developing strength of the women's 100m speed run elementary students of Tan Trao university
Phạm Thị Quyên
Tóm tắt
Từ kết quả nghiên cứu đề tài đã lựa chọn được 17 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong chạy 100m cho nữ sinh viên khoa Tiểu học Trường Đại học Tân Trào Qua kết quả thực nghiệm cho thấy, ở tất cả 5 đánh giá tets sức mạnh tốc độ của nhóm thực nghiệm đều tốt hơn nhóm đối chứng, sự khác biệt có ý nghĩa ở ngưỡng xác suất P<0.05.
Từ khóa: bài tập, sức mạnh tốc độ, chạy 100m nữ, trường đại học Tân Trào.
ABSTRACT
Results from the research topics selected are 17 exercises for developing strength in the running speed of 100m for the female students of the Tan Trao university. Experimental results show that, in all 5 rated power speed of the experimental group was superior to the control group, the difference is significant at probability threshold P <0.05.
Keyword: exercise, strength, speed, running the 100m women, Tan Trao Universities

Bài viết khác