Nam Cao - sống và viết
Nam Cao, living and writing
Phong Lê
Tóm tắt
Bài viết này đem đến một cái nhìn khác về Nam Cao, một nhà văn có đời sống và đời văn gắn bó với nhau như hai mặt một tờ giấy mỏng, soi bên này mà thấy cả bên kia. Soi vào văn ông để thấy đời, và soi vào đời để nhận thêm các giá trị từ những trang văn im lặng.
Từ khóa: Nam Cao, đời văn, trào lưu văn học, văn học hiện thực
ABSTRACT
This article brings a different view about Nam Cao, a writer whose life and literary career stick together as two sides of a thin paper which can be seen through both. Look at his work to see lives, and look at lives to appreciate values from silent literary work.
Keyword: Nam Cao; literary career; literary tendency; realistic literature

Bài viết khác