Nghiên cứu một số ảnh hưởng của công tác quản lý nhà nước về đất đai đến đất nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2014
Research on some land management impacts on agriculture land in Thai Nguyen city in the period of 2008 - 2014
Nguyễn Thị Yến
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu một số ảnh hưởng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai đến đất nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2014 đã chỉ ra rằng: Trong quá trình phát triển đô thị thì công tác quản lý đất đai đã bị tác động mạnh mẽ. Và điều đó đã tác động đến công tác quản lý đất nông nghiệp. Đất đai trên địa bàn thành phố biến động không ngừng do tác động của chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất. Công tác ban hành các văn bản được trú trọng để quản lý đất đai một cách tích cực nhất. Thị trường bất động sản được thúc đẩy. Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị cũng tác động không nhỏ đến công tác quy hoạch sử dụng đất.
Từ khóa: Quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất.
ABSTRACT
The research results of some land management impacts on Thai Nguyen’s agriculture land management between 2008 and 2014 showed that: In the process of urban development, the work of land management has been impacted strongly. And that has impacted on the agricultural land management. Land in the city fluctuates constantly due to the transfer of land use, land allocation, lease of land. Working documents are issued to land management the most positive way. Real estate market is driven. However, the process of urban development also significant impacts on the planning of land use.
Keyword: Land management, land allocation, lease of land, the transfer of land use, the planning of land use.

Bài viết khác