Những phát hiện khảo cổ học về Thời đại Đá mới Thái Nguyên
Recent archaeological discoveries of Neolithic Age in Thai Nguyen
Nguyễn Đức Thắng
Tóm tắt
Thái Nguyên là một địa điểm khảo cổ học nổi tiếng ở Việt Nam, nơi tồn tại kỹ nghệ Ngườm – kỹ nghệ mảnh tước với những công cụ đồ đá nhỏ độc nhất vô nhị ở nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh những di tích thuộc kỹ nghệ mảnh tước và cuội ghè có niên đại hậu kỳ Đá cũ như Ngườm, Miệng Hổ, Thắm Choong… ở Thái Nguyên còn tồn tại các di tích thuộc thời đại Đá mới phong phú. Hiện nay, càng ngày càng phát hiện được nhiều các di tích thuộc sơ kỳ đến hậu kỳ Đá mới ở Thái Nguyên như hang Khắc Kiệm, Nà Cà, mái đá Con Hổ, hang Kim Sơn… Hầu hết các di tích thuộc thời đại Đá mới Thái Nguyên đều là các di tích Bắc Sơn do sự gần gũi về địa bàn và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Bắc Sơn đến địa bàn Thái Nguyên. Tiềm năng khảo cổ ở Thái Nguyên là rất lớn cần có sự đầu tư điều tra, thám sát, khai quật nghiên cứu chuyên sâu
Từ khóa: Thời đại Đá mới, Thái Nguyên, văn hóa Bắc Sơn, công cụ Đá mới
ABSTRACT
Thai Nguyen is a famous place for archaeology in Vietnam, and it exists Nguom industry with small and unique rocky tools. However, beside those vestiges which have later period of rich new rock such as Nguom, Mieng Ho, and Tham Choong.., it also exists vestiges belonging to rich new rock in Thai Nguyen. Today, more vestiges have been discovered for beginning period to later period of new rock in caves in Thai Nguyen such as Khac Kiem, Na Ca, Mai Da, Con Ho, and Kim Son. Almost all of vestiges of new rock in Thai Nguyen are Bac Son vestiges which because of close distance of geography and strong influences of Bac Son culture on the place of Thai Nguyen. Archaeological potential in Thai Nguyen is huge, and it needs more comprehensive and adequate investment, discovery and investigation.
Keyword: Period of new rock; Thai Nguyen; Bac son culture; new rocky tools

Bài viết khác