Những vấn đề cơ bản của triết học ngôn ngữ
Some main isues in philosophy of language
Lê Huy Bắc
Tóm tắt
Triết học ngôn ngữ nghiên cứu những vấn đề thuộc về bản chất ngôn ngữ và sự tác động của ngôn ngữ đến đời sống con người. Những nghiên cứu hiện đại và hậu hiện đại của nó đã đặt ngôn ngữ vào vị trí vô cùng quan trọng trong giao tiếp và tri nhận thế giới. Theo đó, các bậc thầy của triết học ngôn ngữ khẳng định ngôn ngữ có sức sống nội tại, luôn chuyển dịch nghĩa trong giao tiếp. Đặc biệt họ cũng đưa ra cảnh báo rằng trong kỉ nguyên kĩ trị, ngôn ngữ có nguy cơ biến con người thành nô lệ của nó, bởi cách sử dụng luôn tuân thủ tập quán đã được lưu giữ trong nó tự bao đời nay
Từ khóa: Triết học ngôn ngữ, ngôn ngữ, Lê Huy Bắc, bản chất ngôn ngữ, Ký hiệu học
ABSTRACT
Philosophy of language studies issues belonging to the nature of language and its impact of human life. The modern and postmodern researches put languages into the extremely important place in communicating and understanding the world. Accordingly, the masters of philosophy of language confirm the intrinsic vitality of languages and the shifting meanings in communication. Especially they also warned that in the age of technology, languages could turn human beings into slaves of it, by using always adhere to practices that have been kept in itself for centuries
Keyword: Philosophy of language, language, Le Huy Bac, nature of language, Semiotics

Bài viết khác