Sự khác biệt của yếu tố liên văn bản trong sáng tác của Hồ Anh Thái và Haruki Murakami
The difference in using intertextuality factor between Ho Anh Thai’s writings and Haruki Murakami’s writings
Trần Quang Hưng
Tóm tắt
Liên văn bản là thuật ngữ cơ bản, phổ biến của chủ nghĩa hậu hiện đại. Hai nhà văn Hồ Anh Thái và Haruki Murakami đều sử dụng yếu tố liên văn bản trong trong sáng tác của mình. Tuy nhiên cách xử lý của mỗi người có những điểm khác biệt thú vị. Cả hai tác giả đều chịu ảnh hưởng văn hóa phương Đông và phương Tây, nhưng ở những sáng tác của Murakami ảnh hưởng phương Tây sâu đậm hơn. Sự thu nạp những thể loại trong một tác phẩm văn học cũng tùy thuộc vào mục đích của mỗi nhà văn. Mặc dù vậy, họ đã diễn đạt thật hiệu quả về con người và bức tranh hiện thực hỗn độn thời hậu hiện đại qua các yếu tố liên văn bản.
Từ khóa: Liên văn bản, thể loại, văn hóa, tác phẩm văn học, Hồ Anh Thái, Haruki Murakami
ABSTRACT
Intertextuality is a basic and popular term of the postmodernism. Both Ho Anh Thai and Haruki Murakami have used intertextuality factor in their writings. However, there has been a lot of interesting differences in the way that each writer has processed. Both writers were influence by Eastern culture and Westem, but Westem influence in Murakami’s writings expressed deeper. Receiving and using genres in a literary work also depends on the purpose of each writer. Despite these things, they have been excellent at expressing people as well as picture of the chaotic reality in postmodern period with intertextuality factors.
Keyword: Intertextuality, genre, culture, Ho Anh Thai, Haruki Murakami.

Bài viết khác