Sự vận động của thể loại luật tuyệt trong tiến trình thơ trung đại Việt Nam
Movement of tuyet prosody type in process of medieval Vietnam poetry
Trần Thị Lệ Thanh
Tóm tắt
Thơ Đường luật nói chung, luật tuyệt nói riêng, do sáng tác buộc phải tuân theo những quy định khắt khe về niêm, luật, vần, đối và cách bố cục, cho nên lựa chọn luật tuyệt tuy ưu thế là cô đọng, hàm súc, nhưng cũng hạn chế trong khả năng diễn tả cảm xúc, tâm tư theo những thay đổi thời cuộc. Tuy nhiên, trên thực tế, luật tuyệt lại là một thể loại có khả năng thích ứng rất đa dạng với nhiều trạng thái tình cảm, cảm xúc khác nhau và có một sức sống lâu bền, một sinh mệnh nghệ thuật dài nhất trong các thể loại thơ ca Việt Nam. Bài viết trên cơ sở chỉ ra những nét đặc trưng trong thi pháp thể loại của luật tuyệt, bước đầu tìm hiểu sự vận động của thể loại này trong tiến trình thơ trung đại Việt Nam
Từ khóa: Đường luật tứ tuyệt; luật tuyệt; Thơ Đường luật; Thơ Đường luật Việt Nam; thể loại thơ Đường luật
ABSTRACT
Tang prosody poems in general and Tuyet prosody in particular, because of strict rules in composition of prosoty,verse, accusative and structure, and thus, the selection of Tuyet prosody, inspite of its advantage of condensation, is still limited in ability of feeling despription according to situation changes. However, in fact, Tuyet prosody is a type in which has potential of diverse adaptation with many different feelings, a long lasting viality, and the longest artistic life in types of Vietnamese poetry. This article pinpoints characteristics in type of Tuyet prosody and initially examines the movement of this prosody in process of medieval Vietnamese poetry.
Keyword: Tuyet prosoty; Tang poetry; Vietnamese-Tang poetry; Tang poetry type

Bài viết khác