Ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng trong phát triển nông nghiệp bền vững tại các xã vùng đệm vườn Quốc gia Xuân Thủy - Nam Định
Community based model for climate change adaptation in sustainable agriculture development of Xuan Thuy national park buffer zone, Nam Dinh province
Đặng Thị Hồng Phương
Tóm tắt
Vùng đệm Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy, Nam Định là nơi có đa dạng sinh học cao, sinh kế người dân lại chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người dân. Vai trò của cộng đồng trong ứng phó với BĐKH để phát triển bền vững nông nghiệp ở vùng là rất lớn. Cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Xuân Thủy tuy có nhận thức về BĐKH còn hạn chế, nhưng vốn kiến thức bản địa của người dân về ứng phó BĐKH trong nông nghiệp đã được phát huy tốt. Nhiều mô hình cộng đồng ứng phó BĐKH ở khu vực đã được triển khai hiệu quả. Cộng đồng có nhiều điểm mạnh trong ứng phó BĐKH cũng như nhiều cơ hội tốt như tiếp cận nguồn vốn, kinh nghiệm dân gian... Tuy nhiên trong ứng phó BĐKH, cộng đồng vùng đệm VQG Xuân Thủy vẫn tồn tại nhiều điểm yếu cần khắc phục và nhiều thách thức cần vượt qua để phát triển bền vững nông nghiệp.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, cộng đồng, nông nghiệp, phát triển bền vững, vùng đệm
ABSTRACT
The buffer zone of Xuan Thuy National Park in Nam Dinh province is well-known with its high biodiversity; however, the local livelihood depends strongly on agriculture sector. Climate change has been significantly affecting local residents’ living quality, resulting in the needs to have their participation in response to climate change in the field of sustainable agriculture development. Although local communities in Xuan Thuy National Park still lack of adequate knowledge of climate change, the indigenous hands-on experiences have been currently and effectively used to perform climate change adaptation options. Several community based models for climate change adaptation are being also successfully applied in practice. Despite being advantageous in, for example, financial supports or practical knowledge, local communities should draw more attention on measures to deal with challenges as well as strengthen weaknesses so as to sustainably develop agriculture sector of the region.
Keyword: Agriculture, buffer zone, climate change, community, sustainable development.

Bài viết khác