Vấn đề lựa chọn chữ Mông trong đào tạo, bồi dưỡng tiếng Mông hiện nay (nhìn từ thực tiễn tại hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên)
Selection of type of Mong script in curent teaching Mong script (case studies in Thai Nguyen and Bac Kan)
Nguyễn Kiến Thọ
Tóm tắt
Chương trình đào tạo giáo viên chuyển từ giáo dục định hướng đầu vào sang giáo dục định hướng năng lực đầu ra nên việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay. Hơn nữa, việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực tạo điều kiện thuận lợi xây dựng chương trình, tổ chức bài học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra. Bài viết đi sâu phân tích một số vấn đề cơ bản về phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực
Từ khóa: Chương trình; Phát triển chương trình; Chương trình đào tạo, Chương trình đào tạo giáo viên.
ABSTRACT
Teacher training program has shifted from input-oriented education to output education that focuses on capacity, and thus, development of teacher training programs towards capacity approach is extremely important task for the pedagogical institutions in the current period. Therefore, teacher training program needs to change towards approaching competence. The article deeply analyses some basics issues about developing teacher training program towards approaching competnce.
Keyword: Program, Developing program, Training program, Teacher training program.

Bài viết khác