Xác định biểu thức tính các Cumulant và tham số nhiệt động của các tinh thể có cấu trúc lập phương bằng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa hiệu dụng trong quang phổ XAFS
Define expressions to calculate cumulants and thermodynamic parameters of cubic crystals structure by the effective anharmonic correlated Einstein model in XAFS spectra.
Nguyễn Bá Đức
Tóm tắt
Sử dụng thế tương tác hiệu dụng trong mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trên cơ sở thống kê lượng tử và tương tác phonon, các biểu thức biểu diễn thành phần bất đối xứng (cumulant) và các đại lượng nhiệt động qua các tham số cấu trúc mới bao gồm các đóng góp của hiệu ứng phi điều hòa của các tinh thể lập phương đã được xây dựng. Các tham số cấu trúc mới đã giúp mô tả sự phân bố của các nguyên tử. Việc khai triển các cumulant và các đại lượng nhiệt động qua các tham số cấu trúc mới đã được thực hiện.
Từ khóa: phi điều hòa, XAFS, cumulant, nhiệt động, tham số.
ABSTRACT
By using potential effective interaction in the anharmonic correlated Einstein model on the basis of quantum statistical theory with phonon interaction procedure, the expressions describing asymmetric component (cumulants) and thermodynamic parameters including the anharmonic effects contributions and by new structural parameters of cubic crystals has been formulated. This new parameters describing the distribution of atoms. The expansion of cumulants and thermodynamic parameters through new structural parameters has been performed.
Keyword: anharmonic, XAFS, cumulants, thermodynamic, parameters.

Bài viết khác