Phát triển du lịch gắn với chiến lược marketing địa phương tại tỉnh Tuyên Quang
Develop tourism in association with the local marketing strategy in Tuyen Quang province
Trần Thị Kim Oanh
Tóm tắt
Marketing địa phương đang dần trở thành nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Đây là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu và tăng sức hấp dẫn của địa phương đó đối với khách hàng mục tiêu. Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc, với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và con người, tỉnh Tuyên Quang có rất nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch. Tuy nhiên, đến nay du lịch Tuyên Quang chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và lợi thế đó. Bài viết này trình bày nghiên cứu về thực trạng marketing địa phương, từ đó đưa ra một số gợi ý chiến lược marketing địa phương nhằm phát triển du lịch cho tỉnh Tuyên Quang.
Từ khóa: Marketing địa phương; hoạt động marketing; chiến lược marketing địa phương; du lịch Tuyên Quang
ABSTRACT
Local marketing has been gradually becoming an important factor in the development strategy of each sector, each province and each country. This activity is to contribute to promoting image, creating competitive products to meet demand and to increase attractiveness of localities for their targeted customers. Tuyen Quang is a mountainous province in the North with advantages of its natural resources, landscape and people. Thus, Tuyen Quang has great potential for tourism development. To date, Tuyen Quang’s tourism industry, however, is not really commensurate with its potential and advantages. This paper seeks to study the situation of Tuyen Quang’s local marketing. From the research results, it puts forward some suggestions for local marketing strategies to contribute to development of Tuyen Quang’s tourism industry.
Keyword: Local marketing; marketing activities; local marketing strategies; Tuyen Quang’s tourism industry.

Bài viết khác