Thực trạng đổi mới phương pháp dạy - học lý thuyết các học phần y học cơ sở năm 2015 - 2016
Theory teaching – study method charging of basic medicine subjects in 2015 - 2016
Bùi Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Phạm Minh Huệ, Nguyễn Thị Thu Thái
Tóm tắt
Khảo sát 1681 sinh viên và 15 giảng viên tại khoa y học cơ sở về việc đổi mới phương pháp dạy – học lý thuyết các học phần Giải phẫu, Mô – Phôi thai học, Sinh lý, Sinh hóa, Vi sinh, Ký sinh trùng năm học 2015 -2016. Phương pháp giảng dạy của các môn y học cơ sở, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên có sự chuyển biến tích cực, nội dung giảng dạy bám sát đề cương, mục tiêu, phương pháp giảng dạy của giảng viên được sinh viên đánh giá tốt, tạo được sự hứng thú, tích cực học tập ở sinh viên. Giảng viên cần tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp việc tổ chức dạy học, hướng dẫn sinh viên cách học để nâng cao hiệu quả dạy học hơn nữa.
Từ khóa: lý thuyết; y học cơ sở; sinh viên; giảng viên; phương pháp
ABSTRACT
Survey were conducted on 1681 students and 15 teachers in basic medicine department about renovation on theoretical teaching and learning approach in Anatomy, Histology – Embryology, Physiology, Biochemistry, Microbiology, Parasitology in 2015 – 2016. The theoretical teaching and learning approach at Thai Nguyen University of medinine and pharmacy has been significantly changed. Teaching methods have attracted students. Particularly, students were interested in the lessons, and they have paid more attention on their studies and have worked harder. In future, teachers will need to continue adjust their teaching approach in order to improve learning-teaching quality.
Keyword: theor; basic medicine; student; teacher; teaching-learning method