Triết lí về bản chất của giáo dục từ quan điểm văn hóa
The philosophy of nature of education from cultural view
Đặng Thành Hưng
Tóm tắt
Sự phát triển của giáo dục luôn gắn liền với sự phát triển của lịch sử xã hội loài người. Đối với nhân loại, giáo dục là phương thức bảo tồn và bảo vệ kho tàng tri thức văn hoá xã hội. Bài viết này phân tích triết lí về bản chất của giáo dục từ quan điểm văn hóa.
Từ khóa: Giáo dục; văn hóa; triết lí giáo dục; quan điểm văn hóa
ABSTRACT
The development of education is always associated with the development of human social history. For humanity, education is a mode of preserving and protecting the treasure of cultural and social knowledge This article analyzes the philosophy of nature of education from cultural view culture.
Keyword: Education; culture; educational philosophy; cultural view

Bài viết khác