Ảnh hưởng của laser liên kết băng rộng đối với trong suốt cảm ứng điện từ của hệ kiểu Λ với cấu trúc Fano
Influence of broadband coupling laser on electromagnetically induced transparency of Λ-like system with the Fano structure
Đoàn Quốc Khoa, Nguyễn Mạnh An, Vũ Thế Biên
Tóm tắt
Trong suốt cảm ứng điện từ cho hệ kiểu Λ bao gồm hai trạng thái giới hạn dưới và một liên tục phẳng liên kết với hai trạng thái tự ion hóa được gọi là liên tục Fano đôi gắn vào trong nó, trong đó laser liên kết được mô hình hóa bởi nhiễu trắng đã được nghiên cứu. Đối với hệ chứa các mức tự ion hóa rời rạc như thế chúng tôi tìm được hệ các phương trình vi tích phân ngẫu nhiên liên kết có thể được lấy trung bình chính xác. Từ đó tìm được biểu thức chính xác xác định nghiệm dừng đối với độ cảm điện. Phổ thành phần tán sắc và hấp thụ của trong suốt cảm ứng điện từ đã tìm được và so sánh chúng với những kết quả thu được trước đó bởi chúng tôi và các tác giả khác.
Từ khóa: Trong suốt cảm ứng điện từ; liên tục Fano đôi; cấu hình Λ; nhiễu trắng.
ABSTRACT
Electromagnetically induced transparency for Λ-like system consisting of two lower bound states and a flat continuum coupled to two autoionization states, it is so-calledthe double Fano continuum, embedded in it is studied in which the coupling laser is modeled by white noise. For such a system containing discrete autoionization levels we obtain a set of coupled stochastic integro-differential equations which can be averaged exactly. This leads to the exact expression determining the stationary solution for the electric susceptibility. The spectra of dispersion and absorption components for electromagnetically induced transparency are found and compared with those derived previously by us and other authors.
Keyword: Electromagnetically induced transparency; double Fano continuum; Λ configuration; white noise.