Jacques Derrida và “Trì biệt” ngôn từ
Jacques Derrida and “Différance” of language
Lê Thuy Bắc
Tóm tắt
Jacques Derrida (1930 - 2004) là người khởi xướng giải cấu trúc. Ông là triết gia có gốc gác Do Thái. Một khái niệm then chốt trong tư tưởng của Derrida là “Trì biệt”. Ông lấy “chữ” làm đối tượng nghiên cứu cho lí thuyết “trì biệt”. Với Derrida, “chữ” có vai trò quan trọng hơn “lời”, vốn là đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ học từ Saussure đến Bakhtin. Trong sự “trì biệt”, nghĩa của chữ sẽ tạo sinh liên tục và vô hạn.
Từ khóa: trì biệt; chữ; giải cấu trúc
ABSTRACT
Jacques Derrida (1930 - 2004) was the initiator of deconstruction. He is a philosopher with Jewish roots. A key concept in Derrida's thought is “Différance”. He took “word” as the object of study for the theory “différance”. With Derrida, “word” is more important than “parole” (speaking), which is the object of study of linguistics from Saussure to Bakhtin. In the “différance”, meanings of the word will be created continuously and infinitely.
Keyword: Différance; Derrida; word; deconstruction

Bài viết khác