Không gian, thời gian nghệ thuật trong kịch bản Tuồng Đào Tấn
Art space and art time in the scenario of Dao Tan’s Tuong
Đinh Thị Kim Thương
Tóm tắt
Không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật là một trong những phương thức biểu hiện thế giới qua tác phẩm văn học. Nghiên cứu không gian thời gian nghệ thuật trong kịch bản tuồng Đào Tấn cũng là một cách tiệp cận để giải mã những giá trị văn học trong các tác phẩm của “Hậu Tổ nghề tuồng”.
Từ khóa: Không gian nghệ thuật; thời gian nghệ thuật; tuồng Đào Tấn
ABSTRACT
Art space and art time is one of method to express the world's by literature. Studying art space and art time in Dao Tan’s Tuong is also an approach to clarify the literary values of the “posteriori ancestor of Tuong” work.
Keyword: Art space; art time; Dao Tan’s Tuong

Bài viết khác