Ảnh hưởng của Hormone Growth và Insulin Growth Factor 1 đối với sự tăng trưởng xương theo trục dọc
Effects of Hormone Growth and Insulin Growth Factor 1 on Longitudinal Bone Growth
Trần Long Giang
Tóm tắt
Hormone Growth (GH) và Insulin Growth Factor 1 (IGF-I) có vai trò quan trọng trong sự phát triển chiều cao cơ thể thông qua các tác động lên xương. Nhiều công trình nghiên cứu trên người và động vật cho thấy GH kích thích trực tiếp sự phát triển xương theo trục dọc bằng cách kích thích các nguyên bào sụn trong đĩa tăng trưởng theo cơ chế nhân dòng vô tính và IGF -I kích thích các tế bào ở các giai đoạn sau bằng cách làm giảm thời gian chu kỳ tế bào. Ngoài ra, GH và IGF –I cũng phát huy tác động bổ trợ hoặc tương tác với nhau khi chúng được đưa vào cơ thể cùng nhau.
Từ khóa: Hormone Growth, Insulin Growth Factor 1, tăng trưởng xương, nguyên bào xương
ABSTRACT
Growth hormone (GH) and Insulin Growth Factor 1 (IGF-I) plays an important role in the development of body height through the effects on bone. Many studies in humans and animals shows that GH stimulates longitudinal bone growth directly by stimulating prechondrocytes in the growth plate followed by a clonal expansion and IGF-I stimulates cells in the later stages by reducing the cell cycle time. In addition, GH and IGF-I also promote additional effects or interact with each other when they are brought into the body together.
Keyword: Hormone Growth; Insulin Growth Factor 1; bone growth; osteoblasts

Bài viết khác