Cơ chế bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay
The ensure mechanism on the ethnic minority people's rights in Viet Nam nowadays
Đỗ Mạc Ngân Doanh
Tóm tắt
Trong bối cảnh mà pháp luật nhân quyền quốc tế và cơ chế đa phương nhằm bảo vệ quyền con người, quyền của người thiểu số còn thể hiện những khoảng trống và điểm thiếu hụt đáng kể, hoàn thiện và thúc đẩy hiệu quả của cơ chế bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số tại mỗi quốc gia đa dân tộc có lẽ là đích đến phù hợp nhất trong thời điểm hiện nay. Có thể nhận định, tại Việt Nam, cơ chế bảo đảm, ghi nhận, bảo vệ và thực thi quyền của người dân tộc thiểu số hiện nay có cấu trúc tương thích rất cao so với các tiêu chuẩn quốc tế, thậm chí là tiến bộ và có mức độ ưu đãi, hỗ trợ rất lớn. Theo đó, bảo đảm quyền con người ở các vùng dân tộc thiểu số đã được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc, thể hiện qua hệ thống chính sách và pháp luật hầu như đã bao kín tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, văn hóa; dân sự và chính trị cho đến các vấn đề đặc thù của thiểu số. Bài viết sau đây sẽ làm rõ khái niệm thực thi cơ chế bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: quyền con người; quyền của người dân tộc thiểu số; dân tộc thiểu số; cơ chế bảo đảm về nhân quyền
ABSTRACT
In the context of international human rights law and multilateral mechanisms to protect human rights, rights of minorities shows gaps, improve and promote the effectiveness of mechanisms to protect the rights of ethnic minorities in each multiethnic country is perhaps the most appropriate destination for the present time. In Vietnam, ensuring mechanisms, recognition, protection and enforcement of rights of ethnic minorities are now compatible to international standards. Accordingly, ensuring human rights in ethnic minority areas have been deeply concerned by the Party and State, expressed through a system of policies and laws have sealed almost all the economic, social and cultural; civil and political sectors to the specific issues of minorities. The following article, in addition to clarifying the content mentioned above will continue to offer practical problems, has been set for the promotion of enforcement mechanism to ensure the rights of ethnic minorities in Vietnam nowadays.
Keyword: human rights; rights of ethnic minorities; ethnic minorities; ensure mechanism on human rights

Bài viết khác