Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo tỉn chỉ tại Trường Đại học Tân Trào
Some solutions to improve quality credit-based training at Tan Trao University
Lê Thị Thu Hà
Tóm tắt
Chủ trương chuyển đổi phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm học 2006-2007. Tuy nhiên, đến nay vấn đề đào tạo theo tín chỉ vẫn còn nhiều điều cần phải trao đổi vì những khó khăn, vướng mắc mà các trường đang gặp phải. Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện đào tạo theo tín chỉ bắt đầu từ năm học 2014-2015. Qua gần 3 năm triển khai, đào tạo theo tín chỉ đã bước đầu thu được những kết quả nhất định, tuy nhiên cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức đòi hỏi nhà trường cần phải có những giải pháp đồng bộ từ công tác quản lý đến việc điều chỉnh khung chương trình, đề cương chi tiết học phần, đổi mới cách thức dạy và học của giảng viên và sinh viên…
Từ khóa: Tín chỉ; đào tạo; chất lượng đào tạo; đào tạo tín chỉ; tự học; giáo dục đại học.
ABSTRACT
Policy converts training procedure into credit training has been deployed by the Ministry of Education and Training from the 2006-2007 school year. However, up to this time there are many things need to be discussed the credit training's problem because of its difficulties in which the schools are catching. Tân Trào University, Tuyên Quang province, has been realized credit training since 2014-2015 school year. Nearly 3 years of deployment, training credits start of realize has obtained some determinate results. However, there are also many difficulties and challenges required. Schools need to have consistent solutions from management to adjustment of the curriculum framework, draft subject platform details. Innovation in teaching and learning of faculty and students ...
Keyword: Credits; training; education quality; training credits; self-learning; higher education

Bài viết khác