Trống Đông Sơn - bằng chứng của giao lưu văn hóa Đông Sơn với các nền văn hóa ở Đông Nam Á
Dong Son bronze drums - a proof of cultural exchange between Dong Son and other cultures in Southeast Asia
Trịnh Sinh, Nguyễn Sỹ Toản
Tóm tắt
Trống đồng nói chung và trống Đông Sơn nói riêng là di sản văn hóa độc đáo thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước. Vấn đề nguồn gốc, sự phân bố và phân loại trống đồng được các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý và đề cập khá nhiều trong các công trình nghiên cứu của mình. Căn cứ vào đặc điểm và hình dáng của trống đồng F. Heger đã phân chia thành bốn loại chính. Trong đó trống loại I (Heger I) có niên đại sớm nhất và được các nhà nghiên cứu đồng nhất với trống Đông Sơn. Những chiếc trống đồng Đông Sơn đã có mặt ở nhiều vùng đất xa xôi mà theo các nhà khảo cổ học của những nước Đông Nam Á thì những nơi này vào thời đó không đúc trống đồng mà trống đồng đem tới từ miền Bắc Việt Nam. Vì thế, việc có mặt trống Đông Sơn đây đó ở Đông Nam Á chắc chắn là do sự giao lưu của vùng đất này với cư dân Đông Sơn.
Từ khóa: trống đồng; trống Đông Sơn; Đông Nam Á.
ABSTRACT
Bronze drums in general and Dong Son bronze drums in particular are unique cultural heritage attracting the attention of many domestic and international scholars. The issues of origin, distribution and category of bronze drums were specially noticed and much mentioned by researchers in their works. Based on the characteristics and shapes of bronze drums, F. Heger divided them into four main categories, in which Class I (Heger I) dated to the earliest and was considered to be identical to Dong Son bronze drums by researchers. Dong Son bronze drums have been present in distant lands. According to the archaeologists in Southeast Asia, bronze drums were not casted in those lands, but they were brought from North Vietnam. Therefore, the presence of Dong Son bronze drums in Southeast Asia was undoubtedly due to the exchange between these lands with Dong Son residents.
Keyword: drum; Dong Son drums; South East Asia

Bài viết khác