Bình đẳng giới trong cộng đồng người Cao Lan - nhìn từ góc độ văn hóa
Gender equality in Cao Lan – approach the issue from cultural angle
Trần Thị Mỹ Bình, Nguyễn Mai Chinh, Hà Thị Thu Trang
Tóm tắt
Tuy phụ nữ Việt Nam đã được đảm bảo tốt sự bình đẳng trên phương diện chính trị nhưng thực tế vấn đề bình đẳng giới trong các cộng đồng dân tộc còn chịu ảnh hưởng lớn bởi văn hóa truyền thống. Bài viết chỉ ra những yếu tố văn hóa tác động đến quan hệ bình đẳng giới trong cộng đồng người Cao Lan cả ở mặt tích cực và tiêu cực. Vì vậy, đảm bảo bình đẳng giới cho phụ nữ Cao Lan không chỉ chú ý thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước mà cần hiểu được văn hóa của họ để có những biện pháp tác động phù hợp.
Từ khóa: Giới; bình đẳng giới; tập quán; văn hóa
ABSTRACT
Vietnamese women have been guaranteed gender equality by goverment. In real life, gender equality for ethnic minority women are also under the influence of traditional culture. The study has examined culture influences on the gender equality both of positive side and negative side for Cao Lan women. So that, for being guaranteed gender equality of Cao Lan women, we did not only effectuate policy of Communist Party and goverment’s but also comprehend their culture to give conformable solutions.
Keyword: Gender;Gender equality; Habit; Culture

Bài viết khác