Bức tranh ngôn ngữ thế giới - đặc trưng văn hóa - tư duy cộng đồng ngôn ngữ
Language pictures of the world - culture specifies –thinking of language comunities
Đỗ Việt Hùng
Tóm tắt
Bức tranh ngôn ngữ về thế giới được hình thành trong nhận thức hằng ngày của một cộng đồng ngôn ngữ, là tổng thể hình ảnh về thế giới được phản ánh trong ngôn ngữ, là phương thức tiếp nhận và cấu trúc hoá thế giới, là sự ý niệm hoá thực tế. Trong mối quan hệ với đặc trưng văn hoá – tư duy cộng đồng, có thể xem xét từ nhiều góc độ, trong đó tiêu biểu là sự chia cắt thế giới của cộng đồng thể hiện qua vốn từ của ngôn ngữ. Thống kê, đối chiếu, so sánh số lượng từ định danh phản ánh sự chia cắt thế giới của một cộng đồng. “Chia cắt” thế giới thành các “mẩu” nghĩa của từ làm nên sự đa dạng của tư duy và văn hoá cộng đồng, một mặt, có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành số lượng từ của ngôn ngữ, mặt khác sự phong phú của tư duy và văn hoá còn làm nên những khu biệt tinh tế trong nghĩa từ vựng của các từ.
Từ khóa: bức tranh ngôn ngữ, văn hóa - tư duy, chia cắt thế giới, vốn từ
ABSTRACT
The linguistic worldview is formed in the daily perception of a language community. It is the overall image of the world which is reflected in language, it is the mode of accessing and the worldwide structure, it is the practical conceptualization. In the relations with cultural characteristics – community thinking, it can be considered from many sides, especially the world's division of a community through vocabulary of language. Statistics, comparisons, comparisons of identifying words have reflected the world’s division of a community. Dividing the world into meaning pieces of words has created the diversity of thinking and community culture. On the one hand, it has had a great influence on the formation of language; on the other hand it has brought the richness of thinking and culture which also makes the distinctions in the lexical meaning of words.
Keyword: Linguistic worldview; Culture – thinking; World’s division; Vocabulary.

Bài viết khác