Bước đầu nghiên cứu bộ sách An Nam sơ học sử lược安南初學史略
Initial stage of researching the book “An Nam so hoc su luoc”
Vũ Văn Ngân
Tóm tắt
Bộ sách lịch sử An Nam sơ học sử lược được các học giả người Pháp biên soạn vào thời kỳ chính quyền thực dân tiến hành cải lương giáo dục ở Việt Nam, với mục đích tách Việt Nam khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và lâu dài biến Việt Nam trở thành thuộc địa, phụ thuộc hoàn toàn vào nước Pháp. Lần đầu tiên, môn lịch sử Việt Nam được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông dành cho chính người Việt, điều này khác hẳn với chương trình khoa cử truyền thống hàng nghìn năm trước đó. Ngoài ra, với phương pháp biên soạn theo kiểu mới ảnh hưởng từ phương Tây, sách lịch sử Việt Nam thực sự có sự thay đổi lớn về nội dung, làm tiền đề cho việc biên soạn sách vở về sau. Nếu gạt bỏ những nội dung tiêu cực mang tính phản động nhằm phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa và cai trị của chính quyền thực dân, An Nam sơ học sử lược cũng như những bộ sách lịch sử Việt Nam được biên soạn cùng thời điểm đó sẽ là những tài liệu quý giá cho giới nghiên cứu khoa học và các nhà biên soạn sách tham khảo.
Từ khóa: An Nam sơ học sử lược;An Nam;lịch sử Việt Nam
ABSTRACT
The history book “An Nam so hoc su luoc” was edited by French scholars in the period when the colonial government reformed the education system in Vietnam with the purpose to split Vietnam from Chinese influences, and for a long term to make Vietnam to become a dependent country of France. This was the first time, the history subject was introduced into curriculum of general education for Vietnamese learners, and this was totally different from traditional examination for thousand years ago. In addition, with the Western modern design and edition, Vietnamese historical books had significant changes in terms of contents that was foundation for later book design. Apart from negative contents which serve exploiting and dominating of colonial government, the book "An Nam so hoc su luoc" as well as other Vietnamese historical books at that time were valuable document for scientific research.
Keyword: An Nam so hoc su luoc; An Nam;Vietnam history

Bài viết khác