Định kiến xã hội - một vỉa hiện thực mới trong tiểu thuyết và truyện ngắn của Nam Cao trước Cách mạng
Social prejudice - a new seam in the novels and short stories of Nam Cao before Revolution
Nguyễn Văn Tùng
Tóm tắt
Bài nghiên cứu tập trung khảo sát về vấn đề định kiến xã hội trong các tiểu thuyết và truyện ngắn của Nam Cao trước Cách mạng. Qua việc khảo sát đó làm sáng tỏ vị trí của nhà văn Nam Cao trong xu hướng văn học hiện thực phê phán nói riêng và đóng góp về tư tưởng nghệ thuật của Nam Cao đối với văn học Việt Nam hiện đại. Tác giả bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tư liệu, phương pháp hệ thống hoá, khái quát hoá bên cạnh đó là một số kĩ năng nghiên cứu như phân tích, minh chứng, so sánh... Từ đó, bài nghiên cứu đã làm rõ được những biểu hiện của vấn đề định kiến xã hội qua thế giới hình tượng, môi trường, nguyên nhân nảy sinh nuôi dưỡng định kiến xã hội, cách lí giải cắt nghĩa định kiến xã hội và một số giải pháp của nhà văn.
Từ khóa: định kiến xã hội, xuất thân, ngôi thứ, khinh miệt, nhỏ nhen, ích kỉ, dốt nát, tiến bộ, dân trí
ABSTRACT
The research article focuses on the question of social prejudice in the novels and short stories of Nam Cao before the Revolution. This survey clarifies the position of writer Nam Cao in the trend of literary realism in particular and contributes about the artistic ideas of Nam Cao to modern Vietnamese literature. The author uses the method of documentary research, methods of systematization, generalizations besides some research skills such as analysis, demonstration, comparison... Since then, the research article has clarified the manifestation of the problem of social prejudice through the world of iconography, the environment, the cause of social prejudice, the way of explaining social prejudice and some solutions of the writer.
Keyword: Social prejudice;Origin; State;Scorn;Pettiness; Selfish;Ignorant; Progressive; People’s intellectual.

Bài viết khác