Đông Kinh nghĩa thục - 110 năm nguồn sáng Canh Tân (1907-2017)
Dong Kinh nghia thuc - 110 years of reforming enlightenment (1907-2017)
Phong Lê
Tóm tắt
Thập niên đầu thế kỷ XX chứng kiến một bước ngoặt cơ bản trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bởi các phong trào Duy tân, Đông du và Đông kinh nghĩa thục của các nhà Nho yêu nước có tư tưởng Canh tân, nhằm vào hai mục tiêu: Văn minh và Dân chủ, với các tên tuổi lớn như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can… Đông kinh nghĩa thục chỉ tồn tại từ tháng 3 đến tháng 12-1097 nhưng những hoạt động sôi nổi của nó đã tạo nên một chuyển động căn bản trong nội dung và mục tiêu giáo dục; để từ giáo dục mà chấn hưng văn hóa; và sau văn hóa là yêu cầu giải phóng dân tộc ra khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.
Từ khóa: Văn minh và Dân chủ; Độc lập và Duy tân; Quốc dân – Quốc ngữ - Quốc hồn
ABSTRACT
There was a turning point in the first decade of 20 century regarding the national liberalization by Duy Tan movement, Dong Du and Dong Kinh nghia thuc of Buddhists who have patriotism with innovative ideas, aims to two points: civilization and democracy. This was attached with well-known names such á Phan Boi Chau, Phan Chu Chinh, Luong van Can Dong Kinh nghia thuc only existed from March to December 1097, but its significant operation had created remarkable changes in educational contents and purposes; from education to reform culture; and then to the need of national liberalization from the domination of the colonial.
Keyword: Civilization and democracy; Independence and renovation; National liberalization

Bài viết khác