Mẫu người nữ đoan chính trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ
Traditional women in Truyen ky man luc by Nguyen Du
KimKi Hyun
Tóm tắt
Trong Truyền kỳ mạn lục, Nguyễn Dữ có đã dành 11/20 truyện viết về người phụ nữ, trong đó có 08/11 truyện, người phụ nữ là nhân vật chính, trung tâm của tác phẩm. Từ hệ quy chiếu chuẩn mực đạo đức Nho giáo và văn hóa truyền thống của dân tộc, chúng tôi nhận thấy chỉ có 02 trường hợp là nàng Nhị Khanh (trong Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu) và nàng Vũ Thị Thiết (trong Chuyện người con gái Nam Xương) đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mẫu người phụ nữ đoan chính. Bài viết sẽ tập trung phân tích về hai nhân vật này để từ đó đi đến những luận giải về thái độ, thông điệp tư tưởng nhà văn về mẫu người nữ này trong tác phẩm.
Từ khóa: Truyền kỳ mạn lục, Nguyễn Dữ, người phụ nữ đoan chính, Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu, Chuyện người con gái Nam Xương
ABSTRACT
In Truyen ky man luc, Nguyen Dữ has spent 11/20 stories about women, Including 08/11 stories, the woman is the protagonist, the center of the work. From the standard reference system of Confucian ethics and traditional culture of the nation, we realize that there are only two cases: Nhi Khanh (in the Story of traditional woman in Khoai Chau) and Vu Thi Thiet (in the Story of traditional woman in Nam Xuong) meets all the standard criteria of the main ladies. The essay will focus on these two characters, from which to come up with an account of the attitudes and messages of the writer's thought about this women
Keyword: Truyen ky man luc;Nguyen Du; traditional women; story of traditional woman in Khoai Chau; story of traditional woman in Nam Xuong.

Bài viết khác