Nghiên cứu mô hình xử lý nước suối Tà Vải tỉnh Hà Giang bằng công nghệ màng lọc kết hợp vật liệu lọc đa năng để cấp nước phục vụ cho sinh hoạt
A study on water treatment in Ta Vai stream - Ha Giang province by membrane technology combined with integrated filter materials for water supplying in domestic uses
Đặng Xuân Thường, Lưu Thị Anh Thơ, Lê Văn Thạch, Lương Thị Hoa, Dương Văn Đang
Tóm tắt
Nước sạch là một nhu cầu cơ bản đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nước sạch giúp cho con người duy trì cuộc sống hàng ngày bởi con người sử dụng nước sạch để cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt. Nếu sử dụng nước không sạch thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, vì nước là môi trường trung gian chuyển tải các chất hóa học và các loại vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng gây bệnh mà mắt thường không nhìn thấy được. Theo thống kê thì nước ta hiện nay còn rất nhiều nơi nguồn nước cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt không bảo đảm chất lượng, nhất là những vùng đồi núi, nơi biên cương, nơi địa hình khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt vùng núi Tây Bắc nói chung và lưu vực khu suối Tà Vải, tỉnh Hà Giang nói riêng đều lấy từ nguồn nước sông, suối chưa qua hệ thống xử lý hoặc đã qua hệ thống xử lý nhưng chất lượng nước chưa đảm bảo để cấp cho sinh hoạt. Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước suối Tà Vải, tỉnh Hà Giang bằng công nghệ màng lọc kết hợp vật liệu lọc đa năng để cấp nước cho sinh hoạt là hết sức cần thiết. Qua nghiên cứu cho thấy mô hình xử lý nước suối Tà Vải bằng công nghệ màng lọc kết hợp vật liệu lọc đa năng hoàn toàn xử lý nước đạt chất lượng QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
Từ khóa: Nước suối, màng lọc, Tà Vải, vật liệu lọc đa năng
ABSTRACT
Clean water is a basic necessity for daily life. Clean water helps people maintain their daily lives in case of domestic activities. If using unclean water, it will be harmful to the health because water is the medium that transports chemicals and bacteria, viruses, parasites causing diseases that are not visible to the naked eyes. According to statistics, Our country still has many places where the quality of water supply is not ensured for daily life, especially in mountainous, frontier areas and places where the terrain is difficult and lacks of facilities. The water used for living in the northwestern region in general and the Ta Vai stream’s basin in Ha Giang province in particular is taken from rivers and streams that have not been treated or have been processed but the water quality is not guaranteed for living. Therefore, a study on the construction of the treatment model of Ta Vai spring water in Ha Giang province by using membrane technology combined with integrated filter materials for water supply is essential. The research shows that the water treatment model in Ta Vai stream by using membrane technology combined with integrated filter materials has completely treated water as reaching the quality of QCVN 02: 2009 / BYT - National technical regulation on domestic water quality
Keyword: Stream water; Membrane filter; Ta Vai; Integrated filter materials.

Bài viết khác