Nghiên cứu sự thay đổi hình thái tuổi dậy thì làm cơ sở xây dựng các hình thức giáo dục giới tính phù hợp cho học sinh trung học cơ sở Hà Nội
Study the morphological changes of puberty as a basis for building forms consistent sex education for secondary school pupils in Ha Noi
Trần Long Giang
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm khách thể gồm 1926 học sinh (942 nam và 984 nữ) có độ tuổi từ 12 đến 15 thuộc 3 trường THCS tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trình tự xuất hiện các đặc điểm sinh dục phụ của học sinh THCS tuân theo các qui luật sinh trưởng và phát triển bình thường của lứa tuổi. Tuy nhiên thời gian xuất hiện các đặc tính này của học sinh THCS Hà Nội sớm hơn những người cùng lứa tuổi ở một số địa phương khác. Có sự khác biệt về độ tuổi và tỷ lệ phần trăm số học sinh xuất hiện các dấu hiệu sinh dục thứ cấp ở nam và nữ, trong đó học sinh nữ xuất hiện các dấu hiệu này sớm hơn so với nam.
Từ khóa: dấu hiệu dậy thì, giáo dục giới tính, học sinh
ABSTRACT
Research on 1926 pupils (942 schoolboys and 984 schoolgirls) at the average age of 12 -15, they are from 3 Secondary schools of 3 districs in Hanoi. The results had shown that, the order of appearance of secondary sexual characteristics of secondary pupils follow the rules of growth and normal development of age. However, the time appear the secondary sexual characteristics of secondary school students in Hanoi earlier the same age in some other localities. There are differences in age and percentage of pupils appearing for the secondary sexual signs in boys and girls, in which these signs of girls appear earlier than boys.
Keyword: Signs of puberty; Pupils; Sex education.

Bài viết khác