Quy trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định hướng dạy học tích hợp liên môn
The process of organizating professional meetings according to cross- curricular teaching
Hà Mỹ Hạnh
Tóm tắt
Sinh hoạt của tổ chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, có tính chất quyết định đến chất lượng dạy học ở các trường phổ thông. Trong bài viết này tác giả đề cập tới mục tiêu, cách thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng dạy học tích hợp liên môn.
Từ khóa: Quy trình, sinh hoạt, chuyên môn, dạy học, tích hợp liên môn
ABSTRACT
Activity of professional group is an important and essential activity which plays the decisive role to quality of teaching in schools. In this article, the author mentions to the purpose, ways of conducting activities in professional meetings according to cross- curricular teaching.
Keyword: Process, meeting, professional, teaching, cross- curricular

Bài viết khác