Tăng cường quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên
Strengthening the examination and evaluation of students' learning results in order to raise the student's self-learning ability
Phạm Thị Thu Thủy
Tóm tắt
Phát triển năng lực là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Năng lực tự học là một trong những năng lực quan trọng, giúp sinh viên có được kết quả học tập cao. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả đề cập đến giải pháp: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên..
Từ khóa: Năng lực tự học, đánh giá kết quả, sinh viên
ABSTRACT
Ability development is an important solution to improve the quality of training. Self-study ability is an important element, helping students achieve good results in learning. Therefore, in this article, the author mentions the solution: Strengthening the examination and evaluation of students' learning results in order to raise the student's self-learning ability.
Keyword: Self-study ability; Results evaluation; Student.

Bài viết khác