Bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên nhìn từ góc độ kí hiệu học văn bản
The poem "The old scholar-teacher" of the poet Vu Dinh Lien - viewing from the perspective of semiotic literature
Lê Nguyên Cẩn
Tóm tắt
Bài viết vận dụng cách thức phân tích văn bản văn học từ góc độ kí hiệu học văn bản để chỉ ra cái bi gắn với một thế hệ trong bước chuyển mình của lịch sử, được tái hiện trong bài thơ “Ông đồ” nổi tiếng của nhà thơ Vũ Đình Liên.
Từ khóa: Kí hiệu học; phân tích văn bản; phân tích kí hiệu học văn bản
ABSTRACT
The article uses the analysis of literary texts from the perspective of semiotic literature to point out the bind of a generation in the historical transformation that is reproduced in the poem "The old scholar-teacher" of Vu Dinh Lien.
Keyword: Semiotics; textuel analysis; textuel analysis's semiotic

Bài viết khác