Các trạng thái hữu hạn chiều và sự tạo trạng thái đan rối
Finite-dimensional states and entanglement generation
Đoàn Quốc Khoa, Lương Thị Tú Oanh, Chu Văn Lanh, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Hóa
Tóm tắt
Chúng tôi nghiên cứu hệ gồm hai dao động tử phi tuyến với tần số khác nhau. Các dao động tử này tương tác phi tuyến với nhau. Để kích thích hệ, chúng tôi sử dụng hai trường kết hợp ngoài. Từ mô phỏng số chỉ ra rằng, sự tiến triển của hệ giống như tổ hợp của các trạng thái Fock. Vì vậy, hệ hoạt động như kéo lượng tử phi tuyến. Tuy nhiên, sự tiến triển của hệ tạo ra các trạng thái kiểu Bell trong một số lần với xác suất rất cao. Hệ tạo ra sự cắt cụt các trạng thái quang học, dẫn đến việc tìm được các trạng thái hai qubit do tính chất phi tuyến của các dao động tử và tương tác của chúng.
Từ khóa: Trạng thái rối; dao động tử phi tuyến; kéo lượng tử; trạng thái kiểu Bell; hệ phi tuyến kiểu Kerr.
ABSTRACT
We studied a system that has two nonlinear oscillators with different frequencies. These oscillators are coupled via a nonlinear interaction. With the aim of excite the system, we used two external coherent fields. It follows from numerical simulation that evolution of the system which is likely to be a combination of Fock states. THerefore, the deliberated system behaves as so-called nonlinear quantum scissor. However, evolution of the system generates Bell-like states in some times with exact high probability. The system creates a truncation of optical states, which leads to obtain two-qubit states due to the nonlinear properties of oscillators and their interaction.
Keyword: Entanglement state; Nonlinear oscillator; Quantum scissor; Bell-like state; Kerr-like nonlinear system

Bài viết khác