Chương trình đào tạo giáo viên tập trung vào năng lực
Curriculum for teachers focusing on competence
Đặng Thành Hưng, Nguyễn Khải Hoàn
Tóm tắt
Vấn đề phát triển chương trình đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở không phải là mới ở các cơ sở đào tạo giáo viên. Song, đào tạo giáo viên vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề nan giải, đặc biệt là năng lực nghề nghiệp sau đào tạo không rõ ràng. Bài viết này góp phần làm sáng tỏ nội dung năng lực nghề dạy học, định hướng tổ chức chương trình và hoạt động đào tạo tập trung vào năng lực.
Từ khóa: Năng lực; chương trình; đào tạo giáo viên.
ABSTRACT
The problem of developing curriculum for nursery, primary and secondary teachers is not new in pedagogical schools. However, the teacher training system still remain a lots of problems, especially the post-training professional competence is not clear. This article helps to clarify the issues of teaching competence, the orientation of program organization and training activities focusing on competence.
Keyword: Competence; Curriculum; teacher training

Bài viết khác