Đinh Công Thuỷ - gương mặt triển vọng của thơ trẻ xứ Tuyên
Dinh Cong Thuy - A potential face of Tuyen Quang poetry
Trần Thị Lệ Thanh, Lê Thời Tân
Tóm tắt
Đinh Công Thủy thuộc lớp nhà thơ trẻ xuất hiện khá muộn trong văn học Tuyên Quang thời kỳ đổi mới. Với 46 tuổi đời và gần hai chục năm cầm bút anh đã cho ra đời nhiều tác phẩm thơ có giá trị, để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc. Bài viết trên cơ sở tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp sáng tác cả nhà thơ, tiến hành tìm hiểu những đặc điểm nổi bật của thơ Đinh Công Thủy, nhằm giới thiệu với bạn đọc một gương mặt thơ vừa dung dị đằm thắm, vừa trẻ trung, độc đáo và đầy sáng tạo. Đây cũng có thể xem là những đánh giá ban đầu về những thành tựu và đặc điểm thơ Đinh Công Thủy.
Từ khóa: Đinh Công Thủy; Thơ Tuyên Quang; Thơ trẻ xứ Tuyên
ABSTRACT
Dinh Cong Thuy is a young poet who appears rather late in the literature of Tuyen Quang. With 46 years of age and nearly twenty years of writing he has written many valuable poetry works that leave an impression in the hearts of readers. The article is based on the study of the life and work of the poet, the purpose of investigating the outstanding features of Dinh Cong Thuy poetry is introducing readers a simple and thoughtful poetic face which is unique and creative. This can be considered as the initial assessment of the achievements and characteristics of Dinh Cong Thuy poetry.
Keyword: Dinh Cong Thuy; Tuyen Quang poem; Tuyen Quang new poem

Bài viết khác