Giá trị ngữ nghĩa, ngữ dụng của câu nhân nhượng trong “Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch”
Semantic and pragmatic values of concessions sentences in “The call of President Ho Chi Minh”
Đào Thanh Lan
Tóm tắt
Câu nhân nhượng là kiểu câu ghép chính phụ biểu thị lập luận theo quan hệ nghịch nhân quả để phản ánh những trường hợp ngược lẽ thường nên nó gây sự chú ý cho người tiếp nhận cao hơn quan hệ lô gích thông thường. Vì thế câu nhân nhượng có mức độ tác động đến nhận thức của người tiếp nhận mạnh hơn kiểu câu nhân quả, điều kiện và rất thích hợp cho việc miêu tả những sự việc do hành động, tình cảm, ý chí của con người tác động đến. Do đó, nó có tác dụng lớn trong việc diễn đạt lập luận đề cao ý chí, tình cảm tích cực, chủ động của con người nhằm mục đích tuyên truyền, thuyết phục người tiếp nhận. Trong văn bản “Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch”, tác giả sử dụng nhiều câu biểu thị mối quan hệ nghịch nhân quả phiếm thời. Bên cạnh đó, thông qua các hình thức và phương tiện biểu hiện, có thể thấy Bác sử dụng kiểu câu nhân nhượng rất hợp lí và sáng tạo, rất linh hoạt, phong phú, đa dạng và tài tình. Điều này góp phần quan trọng trong việc thể hiện sự động viên, kêu gọi tới nhiều đối tượng với mục đích và sắc thái khác nhau. Kết quả phân tích trong bài viết giúp mọi người hiểu biết và học tập cách dùng ngôn từ của Hồ Chủ tịch.
Từ khóa: Câu nhân nhượng; lập luận; quan hệ nghịch nhân quả; những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch.
ABSTRACT
Concessions sentence is the type of compound sentence that have main- subsidiary parts that express arguments that follow inverse of relation of cause and result, to show situation of inverse of the facts, so it would draw attention and is higher than usual logical relation. So, concessions sentence has the impact on the perception of the recipient that is stronger than cause and result sentences and condition sentences; and most suitable to describe things that were impacted by actions, feelings and volitions of the people. It works great in showing arguments to promote volitions, positive feelings of the people to propagate and convince the recipient. In the text “The call of President Ho Chi Minh”, author used a lots of sentences, in which has inverse of relation of cause and result that has unspecified time. Besides, through the forms and means of expression, we can understand President Ho Chi Minh use the type of concession sentence very reasonable and creative, versatile, rich, varied and ingenious. This is an important contribution to express encouragement, calls to multiple objects with purposes and different shades. The results of the analysis in the paper to help people understand and learn how to use the language of President Ho Chi Minh.
Keyword: Concessions sentence; Arguments; inverse of relation of cause and result; The call of President Ho Chi Minh

Bài viết khác