High - order anharmonic effective potentials and EXAFS cumulants of Nickel crystal by quantum perturbation theory
Thế hiệu dụng phi điều hòa bậc cao và các cumulant trong EXAFS của tinh thể Nicken sử dụng lý thuyết nhiễu loạn lượng tử
Tong Sy Tien, Nguyen Tho Tuan, Nguyen Van Nam
Tóm tắt
High-order anharmonic effective potentials and four EXAFS cumulants have been studied taking into account the influence of the nearest neighbors of absorbing and backscattering atoms by the anharmonic correlated Einstein model. Analytical expressions of these quantities have calculated based on the quantum-statistical perturbation theory derived from a Morse interaction potential expanded in the fourth order which influences from the 2ndto the 4thcumulants. Numerical results for Ni are found to be in good agreement with experiment and the classical theory.
Từ khóa: EXAFS cumulants; quantum perturbation theory;Nickel crystals
ABSTRACT
Thế hiệu dụng phi điều hòa bậc cao và bốn cumulant của phổ EXAFS đã được nghiên cứu khi có tính đến ảnh hưởng của các nguyên tử hấp thụ và tán xạ gần nhất trong mô hình Einstein tương quan phi điều hòa. Các biểu thức giải tích của các đại lượng này đã được tính toán dựa trên lý thuyết nhiễu loạn lượng tử xuất phát từ thế tương tác Morse được mở rộng đến bậc 4 có ảnh hưởng đến các cumulant từ bậc 2 đến bậc 4. Kết quả tính số cho Ni cho kết quả trùng hợp tốt với thực nghiệm và lý thuyết cổ điển.
Keyword: cumulant phổ EXAFS; lý thuyết nhiễu loạn lượng tử; tinh thể Niken.

Bài viết khác