Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tân Trào
Enhancing effectiveness of scientific research activities of students at Tan Trao University
Lê Thị Thu Hà
Tóm tắt
Nghiên cứu khoa học được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Tân Trào, chính vì lẽ đó, trong những năm qua, nhà trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học còn ít, chất lượng các công trình khoa học còn nhiều hạn chế. Trong bài biết này, tác giả tập trung vào nghiên cứu thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tân Trào, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Từ khóa: Khoa học; nghiên cứu khoa học; tự nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu khoa học
ABSTRACT
Scientific research has been identified as one of the focuses of Tan Trao University. Therefore, the University has always encouraged the lecturers and the students taken part in scientific research over the past years. However, the number of students taking part in scientific research is limited, the quality of the research is limited. In this article, the writer concentrated on the study of the actual situation of Tan Trao University students' scientific research. On the basis of, we propose some solutions to improve the efficiency of students' scientific research activities.
Keyword: Science; scientific research; self-study; the scientificmethod of research.

Bài viết khác