Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi Xuân Vân tại tỉnh Tuyên Quang
Study on agro-biological characteristics of Xuan Van pumelo variety in Tuyen Quang province
Vi Xuân Học, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Thị Mai Trang
Tóm tắt
Bưởi Xuân Vân có xuất xứ tại thôn Soi Hà, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay bưởi Xuân Vân đã phát triển thành vùng bưởi đặc sản của tỉnh Tuyên Quang. Để có những căn cứ khoa học và xác định ra các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Xuân Vân một cách hiệu quả và bền vững; việc nghiên cứu đặc điểm nông sinh học trên giống bưởi Xuân Vân là hết sức cần thiết. Kết quả nghiên cứu về đặc điểm nông sinh học năm 2015 - 2016 cho thấy: Bưởi Xuân Vân có chiều cao cây: 611,8 - 677,5 cm; đường kính tán: 704,5 - 715,5 cm; đường kính gốc: 16,99 - 17,05 cm. Thời thời gian từ khi nở hoa đến tắt hoa kéo dài từ 22 đến 27 ngày. Thời điểm thu hoạch từ cuối tháng 9 đầu đến tháng 10. Trọng lượng quả: 0,906 - 0,912 kilogam/quả; số lượng quả: 96,5 -142,3 quả/cây; năng suất: 88,0 - 128,9 kg/cây; số hạt: 122,9 - 124,6 hạt/quả; số múi: 13,4 -13,43 múi/quả; độ Brix: 10,93 - 10,97%; tỷ lệ phần ăn được: 52,4 - 53,2%.
Từ khóa: Bưởi Xuân Vân; đặc điểm nông sinh học.
ABSTRACT
Xuan Van pomelo is a sweet early-ripening pomelo variety of Tuyen Quang province, Xuan Van pomelo originated from Soi Ha village, Xuan Van commune, Yen Son district. In order to have scientific basis and identify appropriate technical measures to improve the quality of Xuan Van pomelo fruit in a sustainable manner, research on agro-biotech characteristics is very necessary. Research results in 2015-2016 on agro-biological characteristics of Xuan Van pomelo variety show that the tree height is from 611.8 to 677.5 cm; the canopy and root diameters are from 704.5 to 715.5 cm and 16.99 to 17.05 cm respectively; Flowers often bloom from the 10th to the 21st of February and cease to bloom from the 5th to 13th of March, the time from blossoming to off-stage lasts from 22 to 27 days. The fruit weight is from 0,906 to 0,912 kilograms, the average fruit number ranges from 96,5 to 142,3 fruits/tree, with an average yield of 88,0-128.9kg/tree. Number of seeds from 122.9 to 124.6 seeds per fruit, average number of pods from 13.4 to 13.43 pods per pod, Brix level is from 10.93 -10.97%, 52.4 - 53.2% of which can be edible.
Keyword: Xuan Van pomelo; agro-biological characteristics.

Bài viết khác